Kangxi seal-paste boxes

A pair of blue and white precious emblems seal-paste boxes, Kangxi period

Era : Kangxi period

Dimensions :