Kangxi Junyao-type brush washer

A flambé Junyao-type brush washer, Kangxi period

Era : Kangxi period

Dimensions :


Kangxi Junyao-type brush washer