Qianlong three-coloured lacquer box

A Ruyi-shaped three-coloured lacquer box with figures and landscape

Era : Qianlong period

Dimensions :


Qianlong three-coloured lacquer box