Qianlong Scholar's Beijing glass bowl

A white Beijing glass bowl, engraved and gilt poem by Li Bai. Qianlong mark and period

Era : Qianlong

Dimensions :
Width: 17,5 cm


Qianlong Scholar's Beijing glass bowl